عدم تمایل به حضور در دو استادیوم کنفرانس، نشست، عالمی، دانشگاه و طالبان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، دولت طالبان، میگوید که، دو استادیوم، حق شرکت در یک کنفرانس علمی، در مردان را نادرند.

به نام گازرش خبرگزاری به افغانستان رحم کن و از مجموعه های بلند طالبان بازدید کن. نامه رسمی به تمام دانشگاههای کشورم و قانون اساسی خاص داداح استکه ذن دیگر حق شرکت در بحث علمی همایش مردان را نادرند.

حرف مکتوب آمده استکه اسدان، دانشگویان و فرقان ذن حق حضور در برنامه کجاست؟

همچنان در جایی که نوشته شده است تمام دانشگاه، کشور من و قانون اساسی ویژه دادا، این برنامه به نظر زنان و مردان جیدنگ است.

دیرین مکتوب، گفته، شده آسته، مرامت فرقت دانشگویان ذن با رایات اسلامی حجاب برگزار چود و هیچ دانشگوی ذن حق نادار مقابل یا ویدیوی، جایی که مراسم شبکه رائد رادار، نشریه اجتماعی در کاناداست.

دار آنجایی که در دانشگاههای ویژه مشروطه نوشته شده است دادا شده که دانشگویان حق دارند سرم فراغچان را بدون هماهنگی دانشگاه مارکوتا تجلیل کنند.