علیرضا دبیر تصمیم سختی می گیرد


علیرضا دبیر تصمیم سختی می گیرد

گزارش کردن خبرنگار مهریهحمید سوریان امروز از سمت نایب رئیسی فدراسیون کشتی استعفا داد زیرا در حد توان به فدراسیون و ورزش کشتی کمک کرد.

او به این دلیل استعفای خود را به فدراسیون ارائه کرد که نیازی به حضور در کشتی نیست و باید جای خود را به مدیر جدید واگذار کند. به این ترتیب با توجه به رابطه بسیار صمیمانه و صمیمی علیرضا دبیر و سوریان، همه نگاه ها به سمت رئیس اتحادیه است که آیا او با رفتن همکار و دوست قدیمی خود موافقت خواهد کرد یا خیر.

البته با توجه به همکاری سازنده و تنگاتنگ دبیر و سوریان در این سال ها و همچنین سیاست های فدراسیون کشتی بعید به نظر می رسد که استعفای نایب رئیس صرفا با موافقت دبیر همراه بوده باشد.

منبع: مهر