غرق شدن کودک سه ساله اصفهانی در استخر
کودک سه ساله در استخری در قهجاورستان اصفهان غرق شد.