فعالیت ۱۶۰ دفتر شامل دفاتر دخترانه در ولایت نیمروز | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان- دو مقام رهبری معارف در ولایت نیمروز میگویند ۱۶۰ دفتر که دفاتر دخترانه در ولایت نیمروز میگویند در آن گنجانده شده است.

در افغانستان، مولوی یار محمد حکیار، سرپرست ریاست معارف طالبان در ولایت نیمروز، ۱۴۰ دفتر دولتی و ۲۰ دفتر خصوصی، از جمله ۶۵ دفتر در دخترانه وجود دارد که مرکزی، مؤثر و قدرتمند هستند.

حکیار اوزوده عس: در نهایت ۸۰ معلم جدید هستند، مشکل مرزی کجا حل شده است، اما طرح جدیدی با تشکیلاتی است که در آن معلم جدید وجود دارد، مشکل پیشتور آوزده کجاست. ؟”

یا خاطرانشان کردا آستکا در آینده در باخچای سواداموشی کورشای پشتری ایجاد خواهشید شاد.

مقامات با آشنایان ولایت نیمروز، امروزی، به عنوان مؤثر، در دفاتر بودن، در ولایت سوخین، میگویند که پیس، به عنوان هفت ماه تا حنوز به دانش، آموزان، دختر پالاتر، به عنوان اسنوف، شم، مجوز، با دفتر دادا، نشاندا ست.