فیلیپو گراندای خواستار همایت دانشگاه جهانی از آورگان افغانستان Der Kashurhai Hamsaya Shad | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


ShafaknaAfghanistan-Ps به عنوان پرچم ها برای شما حدود ۲.۴ میلیارد دالر در مردم افغانستان به طور فوق العاده در جنوا کیمیشنر علی سازمان میلر آمور پهنهندگان خواستار آدما کمک جهان به ارگان افغانستان درهم تعهد کردند.

به گذرش خبرگزاری شفقناافغانستان، فیلیپو گراندی، کیمیشنر علی سازمان مل متهد دور آمور پناهندهگان رز جمعه (۱۲ حاملگی) der Tweety Gift Aske Jahani University Baid by Mardam افغانستان آدما آناندهان هامت و آز

به گیفته گراندی، حافظ شمیل پناهندهگان افغانستان در کوشورهای همسایه نذ شد.

رز پنج شنبه جنوا مزبان نشت فوگا العاده کامکهایی شیردوستانه مردم افغانستان باد.

از کجا سرچشمه گرفتی که وساطت آلمانی ها، بریتانیایی ها و سازمان میلز رهندزی شادده غلاف، ۴ میلیارد دلار، درواهست مالی،؟

آمریکا جایی است که تو در آن زاده می شوی ۲۰۴ میلیون درهم توسط کمچای شیردوستانه جمع آوری شد در افغانستان ببر افزوده ast.