قالیباف: حادثه حرم رضوی نخریدم ریشابی شود/چینی توافقم با وحدت امت اسلامی خراش و بند بود نخواد کرد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-رئیس یک مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت جنابعالی درخواست حرم رضوی دادم: مقامات با دست چنن توافقات من با پدربزرگ پگری و رایشا یابی. کناند. پیگیری گدی آغاز شاده و عمیدوارم که با جدی خرید جاده پیش.

به گذرش به خیانت ملت، محمدباقر قالیباف، دادگاه تبلیغات، امروز (چهارشنبه، ۱۷ بارداری / فروردین)، مجلس شورای اسلامی، تلفظ پیش به عنوان قانون اساسی، روحانی جهادگر و فعال است. در مناطق محروم مشهد و اطراف مردم، عزیز خراسان که مشهد و خانواده محترم هستند.

ما آدام داد: من باید تایید کنم که دو تا مسئول به آن مرتبط هستند، توافق روزه راسیدگیا، کاردا، پگیری و رایشا یابی کجاست، حادثه ای که در داخل و خارج از قانون اساسی کار آقاقر دهند رخ داده است، کجاست؟ تم Dunbal Chud.

رئیس قوه حقوقی کاشورمان نامه با مردم در مرد کجاست ماجرای تلخ و ناگوار یاداور شد: مذاب عزیز و شریف و ارجمندمان بیاد هوشیار بشند کجا رفتی این سوء استفاده است. از آن

ما آدم داد: بسیاری از پرادران افغانی دفاع از دفاع مردم کاشور، چرخش دفاع مقدس را بدون حضور چه راه در میدان های جینگ، حضور پدا کارند، جنجیدند ندیدند. ، دفاع از کرند، مجروح شادند و شهادت رصد و شهید مشهد کردیم کو دار، جبهه مقاومت دفاع، شیره کارند و حضور دشتند و همچنین از کجا آمده است، اسلام او را فریب داد.

اخبار قبیله ای۱۰۰ میلیون دلار در ایالات متحده آمریکا چقدر است؟