لشکرکشی ایران ترویستی در منطقه جبرئیل، هرات، توسط کردها محکوم شد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-سخنگوی و بازدید از امور خارج از ایران، لشکرکشی تروریستی در ولسوالی تفریحی، هرات، رای، حکم کرد و منسوب به او افکنانا دشمنان امت اسلام حشد داد داد.

با گازرش خبر گازاری شفقناافغانستان، سعید خطیب زاده ترویستی عناصر تکفیری در جماعت مردم مظلوم هرات درک تفریحی ولسوالی در شهرک جبرئیل کجاست ماه مجیب کشا و ذکمی شادان گردهمایی بزرگ افغانی عزاد شهرون شهرون و شاهرون و مردم عزیز افغانستان به نظر خانواده عالی قربانیان صبر و مزد و به عقیده مجروحین و عصیب دگران شفای عاجل سوالات کرد و بر دگر به او نسبت داده شد بسیار تقسیم شد.

سخنگوی و امور خارج، هدایت واقعه دلخراش و پشیمانی از حوادث منطقه در جایی که لازم است و نظر اعتقادی مایه تایید تصمیم بابا است.

خطیب زاده در پایان تاکید کرد: اطمینان جمهوری اسلامی ایران درد خاوران و پرادران مسلمان در افغانستان با همدلی، آنها تلاش های ایدئولوژیک و مشترک هستند.

اخبار قبیله ایشرایط مکرر مسافران رودری / پساخ حضرت آیت الله سیستانی