مجوز استقرار ۴ طرح فناورانه در مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی تهران
۴ طرح نوآورانه و فناورانه واجد شرایط در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی تهران مجوز استقرار دریافت کرد.