محدودیت ترافیکی روز ۱۳ فروردین در خراسان شمالی
محدودیت های ترافیکی روز ۱۳ فروردین در خراسان شمالی: فردا تردد وسایل نقلیه سنگین و تریلرها، ممنوع است