محکومیت حادثه تروریستی در حرم رضوی از سوی علمای اهل تسنن خراسان جنوبی
علمای اهل سنت خراسان جنوبی حادثه تروریستی در حرم رضوی را محکوم کردند.