رژیم لاغری سریع

مدرسه طلوسیونی ایران ۲۷ بهمنجدول برنامه مدرسه ایرانی فردا که در ادامه توضیح داده شده است:

شبکه آموزش:
فینی و حرفایی و کاردانش:

۸:۰۰ صبح تا ۸:۳۰ شب
نجار گری – بیه ۱۱ – شخا فانی، حرفهای و کاردانش

۸:۳۰ صبح ۹۴ صبح
کاشی هفترنگ – بایه ۱۰ – هنر و صنایع شخا

۶ خلیج اولیه:

در ساعت ۱۳:۴۵ ساعت ۱۴:۰۵ ق.ظ
پازی و ریاضی اول

۱۴:۰۸ GMT 14:284
علوم تجربی و تأملی

در ۱۴:۳۲ بعد از ظهر در ۱۴:۵۲ بعد از ظهر
فارسی و نگارش بایه مجموع

۱۴:۵۵ بعد از ظهر ساعت ۱۵:۱۵ صبح
پازی و ریاضی

در ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸
علوم تجربی و تأملات

از ساعت ۱۵:۴۰ صبح تا ۱۴:۰۰ صبح
پرشین و نجارش بایه ششم

میانگین اول:

۴:۰۰ بعد از ظهر و ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر
ریاضی

۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰
ریاض

۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰
ریاضیدان

ساعت ۱۷:۳۰ ساعت ۱۷:۵۰ بعد از ظهر
ریادی دو – بیه ۱۱- علوم تجربی رشتا

۱۷:۵۰ صبح ساعت ۱۸:۰۴ صبح
ریادی دو – بیه ۱۱- علوم تجربی رشتا

۱۸:۱۰ t 18:354
فیزیک سه – بیه ۱۲- علوم تجربی رشت

از ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
فیزیک سه – بیه ۱۲- علوم تجربی رشت

شبکه قرآن:

۰۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۱ پاشیده علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ صبح
درس احکام علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱
درس هدایی های آسمانی

ساعت ۱۱:۲۰ صبح
درس قرآن آموزش

شبکه آمید:

دروس مشترک، تجربی، ریاضی و انسانی:
۱۰:۳۰ قبل از ظهر
درس: عربی، زبان، قرآن ۳
بیه: داودهم
روشا: ترکیبی رشتای ریاضی و تجربی

۱۱:۰۰ قبل از ظهر
درس: کارگاه کاراورین
بیه: یزدم
رشتا: مشترک ریاضی تجربی

درس های صنایع دستی:

۱۲:۰۰
درس: حساب و صورت های نقد
بیه: ضم
رشته: حصدری
ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر
درس : اپلیکیشن طرح تراحی نرم افزار
بیاح: یزدم و دوادهم
رشته: صنایع دستی، معماری، ساخت و تزئینات ایوب

راه حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰ صبح
درس: آزمایش ریاضی ۲

بیه: یزدم
درس: شیمی ۲ ریاضی و تجربی
خداحافظ یزدم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر