معدوم سازی هزار و ۸۵۰ کیلوگرم موادغذایی فاسد در مرودشت
هزار و ۸۵۰ کیلوگرم موادغذایی فاسد و تاریخ گذشته توسط بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت توقیف و معدوم شد.