معنی اصطلاح حکمت، حکیم یعنی چ؟


حکمت، آنگونا در مقام فلاسفه و برخی در مقام مفسران گفتند; این بیان که پرونده های من حق اوست، یعنی به شدت با واقعیت یکسان است. منظورم از آن در دستور من شامل حقانیت سعادت انسان با قوی ترین است و ما طالب معرفت الله رب الصالحات اول و قیامت هستیم. و اى حقانیت علم من شامل حقایق عالم طبیعى است، آشنایان من حقایق عالم طبیعى هستند، آشنایان من بااسد، که باز، با سعادت من سرکار، دشتا بساد، ما حقایق فطرى را مى خواهیم. اساس تشریع و شریعت، را تشکیل دادم.

و ای وای وای چون ریشا حکمت است، پوست قرآن کریم و روایات در مناسبتهای مختلف آن، بیان شدت آن چنان است و لقب نامونه دارد، زیرا دارای لقب استعداد الهی من ید شدا کا خداوند با پیامبران (علیه السلام) و برخی از انسان که پیشوای مردم است (علیه السلام): مراد از از حکمت فهم و عقل است. “

هاماگنین «عاقلانه» صفت صفات متعالی و متعالی است. جان حکمت خدا; یعنی ایجاد دارایی هایی که پایان کامل و کامل و دوره پوچی و بیهوده کاری و بایددانست مانند تنها ذات خداوند، میباشید «حکیم مطلق» است.

خدا متعال قرآن را نیز «کتاب الحکیم» مینامد، زیره قرآن با سایت سخن میگوید، خوب سخن میگوید و در کنارش برهان و دلیل میورد. حکمت در انسان، شناخت ماوگدات و انجم دادن کرهای خیر و پسندده آس. با بیان دیگر؛ شناخت ارزشاها و معیارهای آن به عنوان یک انسان با ابزار پذیرش آن، حق و باطل، حق و باطل. اما مردی عاقل، ملبس به اهل علم و دانش، فهیم عمیق و عقل فوق العاده سالم.

دانشمند با کارگردانی به معنای حکم انرا دو قسم، نظری من را قضاوت کردی و تقسیم کردند را عملاً داوری کردی، حکمت نظری من عبارت است از شنسای و علم به احوال اشیاء و موجودات. و «تَقْضَلْتُمْ أَعْلَمْ» عبارت «رفعتاز» است و کاردار انسانی به معنای اعمال اختیاری و ویران می شوند.

منبع: islamquest.net