منظور از حروف مشکوک چیست؟


حروف مشکوک در واقع مانند از گروه «نواسخ» است، از جمله پنج حرف بودخبر سر، آغاز، خبر، روایت، شدا، اولی را منصوب، دومی را، مرفوع میکانند. حروف عبارات و اذ: «در»، «ان»، «وَلِّا»، «اما» و «شاید» که هر کدم، با ما و جایجه و یه خود را درند کجاست.
دلیل نامقداری حروف با افعال مشکوک کجاست، اینطور است که مشتق از کلمه هستند و با ما مشابه فعل hestend مشتق می شوند.

منبع: islamquest.net