نزدیک به ۵۰۰۰ پناهجوی افغان در یک هفته از ایران بازگشتند خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- منابع محلی در نیمروز از اخراج نزدیک به ۵۰۰۰ مهاجر افغان از ایران در هفته گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، منابع محلی روز پنجشنبه ۳۱ از سامبله گفتند که هفته گذشته ۳۵۶۳ مهاجر افغان از مرزهای پل ابریشم در نیمروز به افغانستان بازگردانده شدند.

در همین حال، منابع در ولایت هرات نیز تایید کردند که در یک هفته گذشته ۹۲۲ مهاجر افغان از ایران اخراج شده اند. این افراد از مرزهای اسلام قلعه به افغانستان بازگردانده شدند.

روند اخراج مهاجران افغان از ایران هر روز صورت می گیرد.

اخبار قبلیاوکراین ۳۰۰۰۰ تن غله به افغانستان اهدا کرد