" نظام مالیاتی کشور " در راه اجرا
برنامه امروز دفتر اقتصاد به تحلیل پیشرفت اجرای «سامانه ملی مالیات دهندگان» در ۵ تیر ۱۴۰۱ این سامانه به مدت شش روز راه اندازی شد و در حال حاضر ارتباط با آن برای مودیان اختیاری است. این برنامه با میزبانی مصطفی بذر نصاب و میزبانی جواد اسکندری، اقتصاددان مرکز پژوهش های شورا و برزکاری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی و طاغانی، عضو کمیسیون اقتصادی شورا بود.