نعوظ خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


Shafaknaافغانستان – خانم “سلطنه توادر” ذن بنگالی تبار انگلیسی با عنوان نخستین ذن محجبه مشاور ملکه انگلیس شاد.

به گذرش سرویس ترجمه شفقنا افغانستان با ترجمه عربی ۲۱ مشاور ملکه پالاتین به عنوان نماینده زبان انگلیسی با آن پرس.

توادار که در خانواده ای بنگالی در لوتون در نازدیکی لندن یک پیشنهاد خلاقانه و شدید بین آخوندها است، مصاحبه ای با ممنوعیت حجاب بر او و کلی ذن در فرانس را رهبری می کیند.

۳۰ اسفند، گازته، خانم توادر، با عنوان اولین ذن، زن محجبه. دارندگان چینین پستی می توانند نصیحت و توصیه آخوند کاشورها و سازمان حی بین آخوندها در مورد حقوق بشر و قوانین در میان آخوندها، نظریات او و دهند.

کجا رفتی؟

بد چیدمان خانم توادر تنها ذن محجبه که رتبه ی عالی در بهترین جا به زبان انگلیسی انتخاب مای چاود.

اخبار عربی