نماهنگ بهاری سردشت – بامتان


منطقه زیبای سردشت ۵۰ کیلومتری شمال دزفول قادر درد و وجود کوه سیر دارای الک کاشیدا د درهای سرسبز مزارع چشما سرها و گیبارا موقعیت من عالی و منطقه فرهام کجاست. هفت تنان از یک جمله کوهستانهای زبائی آست که با دشتن غضبه های فراوان از یک جمله آبشار های فراوان در کنار دژ محمدعلی خان واقعیت و مدرکی است از دارا بودن های جانواری آذ یک جمله مهه س مهه س مهه.