نمود روبه‌رشد چهره اقوام در رسانه ملی
رسانه ملی، سال و قرن جدید را با رویکردی ویژه برای معرفی اقوام ایرانی آغاز کرده است و این نمود مطلوب بیش از پیش، جایگاه، پتانسیل‌ و ویژگی‌های اقوام مختلف و متنوع ایرانی را برای مخاطب و بویژه نسل جدید بازتعریف می‌کند.