نگاهی به گزارش تقدیم بودجه دو ماهه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات
اقدام دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه دو ماهه اول سال جاری را می توان در تاریخ دیوان محاسبات و کسر بودجه بی سابقه دانست. این کار قابل تحسین است در حالی که در گذشته گزارش کسر سالانه از بودجه گاهی در ماه های پایانی سال بعد منتشر می شد.