نگاه دوگانه رسانه های بیگانه به حقوق زن ایرانی
­برخورد پلیس دانمارک با زن پناهجوی ایرانی با وجود اینکه بازتاب بسیاری در رسانه های جهان داشت اما در رسانه های بیگانه فارسی زبان جایی نداشت.