هدفگذاری تولید ۱۰ هزار مگاوات برق انرژی هسته‌ای در دستور کار دولت سیزدهم
معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم تولید ۱۰ هزار مگاوات برق با کمک انرژی هسته‌ای در اولویت‌های خود قرار داده است.