هرمزگان بدون فوتی کرونایی-۱۷ فروردین
در ۲۴ ساعت گذشته فوتی براثر بیماری کرونا در استان ثبت نشد وجمع جانباختگان ناشی از این بیماری همان دو هزار و ۶۰۶ نفر باقی ماند.