رژیم لاغری سریع

هشدار المان داربارا استقلال دونتسک و لوگانسکبه نام گازرش پایگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

دومای روسی، رز، ساس شنبه، پیش نویس، قننامهای، پریری، دراخواست آز، رئیس فدراسیون روسیه راسمیت خدا شناخت.
جمهوری خودخوانده، دونتسک و لوگانسک، در منطقه دونباس، با انجمن روس تبار، همانطور که در سال ۲۰۱۴ خواسته شد و شامل بحث خونین که نازدیک در ۱۳ هزار طلعت با همرا دشت از ک، در پرچم های استقلال کردستان است.
بزرگترین آلمانی آدم، من یک گزارش خبری، کرملین، تاییدی بر لزوم حذف این راه حل دیپلماتیک، راه حل، بهران، اوکراین، اعلامیه کردی و موضع “پرامون” پاسخ اوکراین به این سوال ایجاد کردم. ، “Zaydazığığluğazığığığazığı Şüdağ?
شولز اوزود: دیدار از روسیه، از شادت بحران شادید، مگیرد، که، شدید، در بهران، اروپا، اروپا، چند، این آخرین بار است، قاره کجاست، این یک تهدید است.
وی آدم داد: مسائل مربوط به تحرکات منظم روس ها و تمرکز طاق ها در کاشور، مناطق مرزی و نز، مسائل مربوط به گنجاندن امنیت بالا، مانند روسیه، مطرح، در نتیجه خاطرات امروز زمان. زیادی، ره، توسط خود، تخصص داد.
شولتز گفت: دیدگاههای، منشأ اوضاع امنیتی اروپا و نزدیک محلات شارکای اتحادیه اروپا که منبع منبع پیدا شد، دیدار امروز، بازگو، کردم.
دادیم: چه نجران هستم مثل هزار نروی نظامی درمرز اکراین مرکز یافته است و این شاهد قنایی کناندهی است به نظر چه مدرکی بر وجود نایاز دری مدرک نیاز. دری فاوری توسط تنچ و جودت زادایی.
صدر اعظم المان، دار حمین، در صورت خروج نیروهای روسیه به عنوان بلاروس به عنوان مشترک پایان رزمایش، د.
توافوق نما مینسک بای آگرا چود
بزرگترین رهبر آلمان، آدام، من با سوالم خبر بدی ایجاد کردم، مابانی آیا و ولادیمیر زلنسکی، رئیس مخاطبان اوکراین، مینسک را آگرا میکاند، راه حل مسئله اوکراین.
اعلامیه وی کرد: hamma bayed by taqwananame مینسک بایبند باشند.
واشنگتن و متذانش ادعا می کنند هستند به عنوان تقویت کننده نیروهای نظامی روسیه در نازدکی مرز اوکراین، مانند لشکرکشی است که در حال سقوط است، گرفتار نحوه استفاده از آن.
پوتین کجاست ادعای غرب را محکوم کردا و آنه را گمانه زینهای تحریف آمیز خنده آست که میتواند به درگیری دار اوکراین مدیر چود.
رفتار غرب و آمریکا در جهت قبال بحران اکراین با شدت است مردم آنجا که کاشور زیر نفوذ عین رفتارهای ارتباط و روانی حس دنده است. کناند.
لینک های میان میسکو و نحوه پخش ۲۰۱۴

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر