هشدار سطح نارنجی هواشناسی، خاک عراقی در راه خوزستان
سراسر استان خوزستان، امروز درگیر گرد و خاک با منشاء خارجی خواهد شد.