همکار طالبان سوخگوی: به سرمایه گدزاران و دو تاجر خارجی، ویزا اورجل دادا میچود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-دولت طالبان طراحی گارفا که پس از کجاست سرمایه قاداران و تاجران خارجی که افغانستان می توانند در میدان هاوایی و یا اور دادا میشود و حفار سهلت اینجا بریشان فرح مهاجرت کنند.

نوشته گازرش خبرگزاری افغانستان را داشته ایم با انتقال منابع رسانه یعنی طالبان، انعام الله سمنگانی، همکار سخنگوی، منبع مقاله در توییتر خود نشتا است.

یا طرح اداره یک کمیسیون اقتصادی زیر نظر رهبری عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر، حکومت سر پرست، طالبان، دروز پنج شنبه برگزار شد، گردید چیست.

در نظر یافتن آسانی پیشتر توسط سرمایه قدداران، حکومت طالبان همچنان کردها را به عنوان هاوایی صحرایی تعهد کرد، شما دفترچه مشترکی دارید و به خارج سفر کردید، از داخل بازدید کردید، از بازرگانی بازدید کردید و یک امنیت کامل را تشکیل داد.