هیچ گونه مورد مثبت قطعی ابتلا به سرخک در قزوین گزارش نشده است
مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین از گزارش نشدن هیچ گونه مورد مثبت قطعی ابتلا به سرخک در استان قزوین در یک سال اخیر، گزارش نشده است.