واکسیناسیون، شرط حضور دانشجویان
کلاسهای تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی پس از ۲ سال کرونایی حضوری شده است.