ورزشی‌های شانزدهم فروردین ماه در استان سمنان
در بخش ورزشی مجموعه ۲۰، هر شب بیننده خبر‌های متنوعی از ورزش استان سمنان باشید.