ولیعه و نخستوزیر انگلیسی فرارسیدین ماه رمضان را تباریک گفتند | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان – ولی نخست وزیر و برچی مقامهای انگلیسی ماه مبارک رمضان ببین دو مسلمان کجا کاشور و سراسیر جهان تبریک گافتند.

به گذرش خبر گازاری شفقنا افغانستان منتشر شده توسط ترجمه ایران، بوریس جانسون رز شنبه با انشار پیامی در توییتر نوشت: چه رمضان صالح، او مسلمان، انگلیسی و سراسیر جهان که دیدگاه مقدس ترین ماه اسلام در سال آماده می شوند، مبارک. .

شاهزاده چارلز، و ولیعهد انگلستان، نس، در بیانی، کپی کپی، در تارنمی، شخصی، و منتشر شده، sed nsht: ä BLAD ä ä ä ä ä á á á á á ää á á ä ä می کانم تا گروم ترین آرزوهای خوب را پرای هیما کاسانی کا دیرین ماه عباد می کنند، بیانیه کانیم.

و انگلیسی‌ها به وثیقه «یکی به‌عنوان بازارگرترین راه‌های شاکر گازری در اسلام، خدمت شما به عنوان یک دانشگاه از اقبال زیادی برخوردار نیستند» به‌عنوان معنویت سخاوتمندانه و آیت‌الله میان ایحمان ارائه می‌شود. فضاینده تلاش مای. کنند، دانشگاه مسلمین، مبدأ خیرخواه بود.

ما اعلامیه کردی داریم: رمضان، سخاوتمندی، پرهیزکاری، شکرگزاری و کردم به نام باهام رک بعث آرامش بسیاری در سراسیر جهان درین ماه مبارک میچود پیاموزیم چیست.

وضعیت «صادق خان» شاهد لندن با گسترش پیامی تصویری، حلول ماه مبارک رمضان، رت گفت و ظهور دشت: در اوایل ماه مبارک رمضان، مه خوارزم از نظر مسلمانان لندن. و سراسر جهان ماه پر بارکت و صلحی را آرزو کنم.

همچنین «استفانی القاق» مدیر حوزه خورمیانا و شمال افریقا است و از امور خارج انگلستان بازدید کرد و یاد کیندا ارشد گفتوگوهای کجا نز در توئیتی است، نوشت: رمضان مبارک. آنها دو مسلمان به نام های رمضان ماه سلامتی و آرامش مبارک آرزو میکانم هستند.

یک مرکز اسلامی، انگلیسی فردا، یکشنبه (۳ آوریل ۲۰۲۲) را نخستین رز ماه مبارک رمضان، رسانه کردی.