رژیم لاغری سریع

ولی کربلا: جشن امسال نیما شعبان بازار-گیترین رسام در صالحی آخیر بود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان – ولی کربلایی معالی به عنوان موفق آرزوی من را مطرح کرد و نیما شعبان را داریم که مأموریت خبر داد کجاست.

نوشته گازرش سرویس، ترجمه شفقنا، افغانستان. نصیف الخطابی امروز (شنبه ۲۸ نهنگ) همایش دکتر ویراستاری انتشاراتم دادم: آرزوی دیدار نیما شعبان را بدون مشکل خواستم مطرح کردم.

ما یک بیانیه در پاسخ داریم: بازدید از این کشور کجاست؟بین بازدیدهای بلندپایه قبلی و تعداد بازدیدکنندگان عرب و خارجی بازدیدهایی وجود دارد.

اخبار فرات