ویدئو: تظاهرات ساراساری علیه آمریکا در پاکستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا اختلاف افغانستان و پاکستان با مداخله ایالات متحده آمریکا در اداره امور داخلی، تایید و اعلام کرندند، مسئولیت ملت پاکستان و نگرانی دو مسلمان اسدقی در پرابر زورگوئیهای، آمریکا و جهان.