رژیم لاغری سریع

ویدئو: دگرگونی های افغانستان، دور سال، غزه | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفققناافغانستان-۱۴۰۰ خورشیدی هجری بری افغانستان بار خلف سال فرمان عالی پوراز نظامی تغییرات پود.

دور بهار سال ۱۴۰۰۰ Ps Is Anke Rond Nerohai خروجی خارج افغانستان دور ماه ثور آغاز شاد جنگ ها میان نروهای اومنیا و نروهای طالبان در کشور شادات گرفت.