ویدئو: سقوط خفقان تو موتور زیارت عربستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


زمان انتشار: ۱۸ بارداری ۱۴۰۱ | ساعت: ۲۲:۴۲ | کی دی نیوز: ۵۱۰۴۹۹ | فصل

ShafaknaAfghanistan-Mutri ke Hengam Harkat der Pech Tadesh Raz Dust Midhad، به رهبری ظهور واقعه میچود.

اخبار قبیله ایحمایت از طالبان توسط بزدشت زنان مضارب بامیانی به او نسبت داده شد