ویدیو: اولواتیهای پیش روی بریف طالبان به رسمیت شانخته شادان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


Shafaknaافغانستان-اولویتی پیش روی طالبان بری بهرسمیت شاناخته شادان

اخبار قبیله ایویدیو: Frod Didni y qu roy daryach