ویدیو: خوشحالی مردم المان به عنوان ماسک لاغو ایجبار پوسایدن | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان- بر اساس آخرین طرح ایالت آلمان، استفاده از ماسک در اکثر اماکن عمومی بسیار اختیاری است. البته یک موسسه، یک شرکت، یک شرکت، یک شرکت یا یک شرکت است.

باسیاری از شهروندان در کاشور از لغج اجبر ماسک خوشحال هستند.