ویدیو کلیپ لحظه سقوط یک روی ابرپیادا


روسی پرف و پخته کل مناطق آن دئده میچود. دار آدما، فیلمی در مورد سقوط قایق بادبانی روایت آقا تو ابرپیادا را دید یک میکنید که منجر بیوش شادان یا شادان.