رژیم لاغری سریع

ویدیو: Achsuzi Buzurg der Mazar-Sharif | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-رسنا های دخلی گازرش میدهند که در ولسوالی بابیادگر غرب شهر مزار شریف یاک تانکتل (پمپ بنزن) دچار آچسوزی شاده آست.

تکنون در اسرع وقت

اخبار قبیله ایتبریک سال نوی کاردار به سفارت آمریکا در افغانستان