و فیلم انفجار امروز در اطراف مسجد پلخشتی کابل | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان

اخبار قبیله ایویدئو: لحظات من، درست مثل انفجار در مسجد پلخشتی کابل