و چون شیعیان هرات به او حمله کردند آن را ساختم. «طالبان به جان شهروندان مسئول هستند» | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- شامگاه روز جمعه در محل شیعه نشین جبرئیل از مربوطات نهم شهر هرات غرب افغانستان بدون انفجار رخ داد.

به نام گازرش خبرگزاری حیف شدیم افغانستان که انفجار گروهی به خاطر مردم رخ سرگرم بازی محلی به بودند هدف تصمیم دادا است.

پراساس دیگران عمار، دِر که کمپین معتمد دستیکم پینگ نفرجان بختا و ۲۵ نفر دگر زخمی شدند.

دلیلی برای انفجار آن وجود ندارد.

دو لشکرکشی اصلی علیه او وجود دارد، شیعیان بهگروه تروریستی، داعش که منتسب به دادا مشد است.

حکومت و حریم طالبان تکون درباره است که کارزار کجاست و نشانی از نداهندند – حتی با خانودهی، قربانیان، قمشرقی، نکردند.

سیاسی و فعال است، انفجار آن، دیر جبرئیل، هرات، را، یک کردند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی اصلاحات، حکومت پیشین، جایی که کمپین استبداد و با خانواهای قربانیان ابراز همدردی کردند است.

رنگین دادفر اسپنتا و وزیر خارجه پیشین دار واکینش خود گیفتا استکه سکنان جریل بخاتیر خواندم متضوی از دین و دشتن سیمای متفر کشتر میکند.

یا با پخش شدن «پیامی» در توییتر، گفت: «گابریل را بهاتیر دارم. رستای بود با خانه های گلن در غرب هرات. همین الان شهری توفیق بزرگی است یک ماهه مثل پشندگان ان بهاتیر متون متفولی عضدین و دشتن سیمای مطافهر کاشتر میچسوند را خوانده اید. ترویسیم را نامیشد با نصیحت و التماس ماهار کرد. حق ستیزی با عدالت و آزادخواهی در حکیمه مردم بررسی می شود.»

مقام طالبان و

عارف رحمانی، نامینده پشین مردم قرنی دار مجلس نامیندگان در پیام خود انفگاری گابریل رائه ایکی ای هولناکترین انفجار تروریست Ps As Taliban dominance der where Khandeh Khamrah ولسوالی به گفتا Hazhan Shahdeh O.

رحمانی گفته استکه طالبان به میزانی است که سال کشته شد. یا کفتای طالبان به دست امینت شهروندان را تامین کنند.

زینب مزاری، فرزند عبدالعلی مزاری، رهبر، قربانی حزب وحدت اسلامی افغانستان، آنها مدیران واکنش خود گیفته استکه گروه طالبان، دار قبال جان هممه شهروندان کاشور، یک مقام هستند.

یا توئیتی نوشته است: «تا دروز فرد عین گروه (طالبان) پروپاگاندا را اندخته بود. کما توآنستم، که گالاوی کمپین های بالایی مردم را بیگیریم. Gluggery چیست؟؟

مهدی راسخ یکی از اعضای شورای پشین نماینده‌گان در و وکنش که شامل واقعه جبرئیل، گفته‌استکه، بازرگترین و خاترناکترین، دشمن، مردم، افغانستان، بدویت و تندروی عس است. یا افزوده به عنوان گوروهای بدوی و رادیکال در حضور ارزاش اومانیست، اعتقاد به نبوده، فقط با غیرنظامی و دیوانه دشمنی مائوروزند.

او با افزودن کردی به عنوان «به نظر دوئل و مقاومت، عزیز بربر بدویت و حق گرایی با دستان متحد شعیم» تثبیت شده است.

اکرم غیزابى عضو شوراى هزاره جهانى هزاره در پیوند با کمپین جبرئیل هرات که بزرگداشت آن بهترین شماست، بهترین شما در افغانستان.

ص، زیرا تسلط طالبان بر مساجد شیعیان در ولایات قندوز و قندهار، هدف لشکرکشی های خونین گرفتح پایمال شده است. حمچنین در منطقه شیعه نشین غرب کابل، نز، چندنبر، مترحی شهری که هدف آن انفجار بود، تصمیم گفته است.

مسئولیت لشکرکشی ها علیه او، هزاره ها و شیعیان انجام شد و او ترور شد. تشدید کنونی طالبان، میگویند، داعش، افغانستان، تهدید لانه کجاست.