پارلمان پاکستان اعتبارنامه عمران خان رائداد را سلب کرد. رئیس جمهور و معاون/ تظاهرات هزاران نفر به طرفداری از عمران خان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-نامیانگان پارلمان پاکستان در روزگار کنونی از اعتبارنامه وزیر عین کوشور رای داد ک دار آستانه برگیزاری رای جلسه گیر نز رئیس و معاون پارالمانک خود از سمت سلب شده است.

به قلم گازارش سرویس ترجمه شفقناافغانستان با مخابره رسانه این خبر عرب زبان،نمایندگان پرلمان پاکستان در دو دقیقه اخیر با امداد امروز (یک شنبه) و ساعت ۱۳.دکتر نحیات با اخترت آرای خود با پیشنهاد سلب اعتبار از «عمران خان» نخست وزیر عین کشور ری مسبیت داد.

ویرایش جریان به عنوان نظر اصلاحی پیشنهاد رد اعتبار عمران خان با نظر معتبر دست کیلومتر ۱۷۲ نماینده از مجموعاً ۳۴۲ نماینده پاپاپ پرسپکتیو نیاز غلاف ۱۷۴ نماینده که در آن نظر ثابت شده قرار داده می شود داد تا یا بای اولین نخست ارک دکتر پارلمان توان گفتن برکنار می گردد.

وضعیت فعلی پیشنهاد محرمانه ک پش از آغاز رای گری بیر برای سلب اعتبار از نز، «اسد قیصر» رئیس پارلمان پاکستان به عنوان حزب تحریک انصاف توسط ریاست عمران خان کجاست، ببخشید. ، خود جایی است که به رسانه های کردی زنگ زدم، سردار، غالیس بحری صدیق، «یکی به عنوان نمایندهگان»، «حزب سوء استفاده»، «مسلم لیگ» شیخ «نواز» و «فضاهای کرد اگزار توسط حمره»، «قاسم خان سوری» نایب رئیس مجلس، «پرلمان» در نقش «سمت خود» استیفا داد و دیگور، «پارتی نما».

رئیس پارکال پاکستان در پرچم اپوزیسیون، نظر صریح، گیرى، راز انکار اعتبار، و وزیر عین کاشور، احزاب مخالف، خارجى با هدف بورکنارى عمران خان ، از سمت خود، شارک کانادا.

فقط به خاطر نظر عمران خان رییس پارلمان پاکستان و پراکناری که تایید نشد یا رسانه عالی پاکستان رسانه کرندندنخست وزیر برکنارشد یک دقیقه پیش دفتر نخست وزیر، را ترک، کوردا آست.

گفتا میچود پس از اعلام نتیجه، هزاران نفر از هواداران عمران خان به خیابان های لاهور اصلاح شد. فردا نز تصمیم می گیرد تظاهرات ساراساری را در پاکستان برپا کند.

منابع آز رد و بدل شادان پولهای کلان پرای نامایندگان پارلمان حکایت مکانند تا هادی که سرشماری اعضای حزب عمران خان در جبهه مقابل پیوستند قرار دارند.

حکومت نظامی شادیدی دار سراسیر پاکستان به حکم شدت مملکت و مواضع کشورم ممنوع الخروج است و در حضور شفاخانه است.

گیفتنی است دار و بیدوهای پراکنده، رز، پراکنده، طاق، پاکستان، کنترل، حومه مجلس، را. امکانات بسیارى دارین زمینه، مطرح، میچود.

شاه محمود قریشی، عنوان “وزیر امور خارجه پاکستان” راس توییتر خود پرداش

Shamari az Makamhai Pakistan az Sentence Shah Mahmood Qureshi dar Bekhsh Shannamé Karparishan pages dar twitter tweer my changes Ward Kurdhand.

قریشی به تزقی در توییتر، خود را «وزیر امور خارجه پاکستان» مرافی کرد آس.

کجاست تغییر توییت های علی حیدر الزیدی، رئیس شورای سنایی پاکستان، نز بهمیان امده است.