پرداخت وام کار گشایی به مددجویان
برای ۱۲۰ نفر از نیازمندان کمیته امداد امام خمینی شهرستان شوط وام کارگشایی پرداخت شد.