پزشکی هسته ای؛ روزنه امید درمان بیماران سرطانی
پزشکی هسته ای؛ روزنه امیدی برای درمان بیماران سرطانی، ظرفیتی است که هنوز در خراسان شمالی فراهم نشده است.