پلمب معدن متخلف در منطقه للجار مرزن آباد
معدن متخلف در منطقه للجار مرزن آباد با دستور قضایی پلمب شد.