پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۴ فروردین
در ساعات صبحگاهی در جزایر خلیج فارس و مناطق ساحلی مه صبحگاهی پدیده شاخص خواهد بود که سبب کاهش میدان دید افقی خواهد شد، در طول روز غبار محلی و وزش ملایم باد مورد انتظار است.