پیش بینی وزیر دفاع لیتوانی درباره افزایش حضور نظامی ناتو
آرویداس آنوسوسکاس وزیر دفاع لیتوانی گفت: حضور ناتو در کشور‌های حوزه بالتیک دو برابر شده و در لهستان ۱۰ برابر افزایش یافته است.