پیگیری علّت ضعف پوشش اینترنت همراه در آذرشهر
در شهروند خبرنگار امروز موضوعاتی از سردرود، اهر و آذرشهر مطرح و مشکلی از مشکلات زیرساختی آذرشهر هم پیگیری شده است.