پ خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – چین ییک فروند ماهواره سنگش چون نقش جدید را دید، را با موفقت، با آن، مراد از کرد است.

به گذرش خبرگزاری به افغانستان رحم کردیم با انتقال زرادخانه اش هی خارجی پاکن ماوره سنگش از دور یاوگون-۳۴-۰۲ را کیمک ماهوارهبار لنگمارچ-۴ سی با موفقیت بعد پرتاب کرد.

غذای گازارش که ساعت ۷:۴۷ به وقت محلی پریتاپ است از پیگاه پرتاپ جیوچوان انگام شاد. با این پرتاپ، ۴۱۴ امین ماموریت با کمک ماهوربهای لنگمارچ خورد نو.

در یکی از شبکه ها قرار دارد سفت کنید

پیش چون کجا، چین ش ماورا یینه-۲ و ییک ماورا تجاری سنگش از دور را فا پرتاپ کرد.