پ خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


ShafaknaAfghanistan – Republic of Lebanon Amroz (Sah Shanbeh) پرچمهای کردی کا پاپ Frances der Mah Goen I bring it Where is Khur Safar Mikand.

به گازارش سرویس، ترجمه شفقناافغانستان، با ترجمه عربی، ریاست جمهوری لبنان، تایید کردها، میشل عون، رئیس حضار عین خور به عنوان سفیر آننیز تای هاماهانگیها مشاس میچود.

میشل عون، دکتر سخنانی، رسانه کرد، لبنانی، پیشخدمت، صفر، پاپ فرانسیس، هستنده، تا قادرانی.

خبر را در آرتی عربی میوانید ببینید.

اخبار قبیله ایرکود صنعت پسندوزی در غزنی
خبر بعدیسازمان میل: داعش گروهی از کارها در موصل است، یک سلاح شیمیایی که با میل خود از آن استفاده می شود.