چقدر پول نقد توسط شش هزار خانوده، در دایکندی، با میانجیگری یونیسف پرداخت می شود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – فاند همات آس کدکن سازمان میل (یونیسف) میگوید، با همت بریتانیا در آن پیش هزار خانواده داکتر دایکندی ایالت اضطراری نقدی توزیع کردی آس.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، یونیسف امروز (یکشنبه، ۲۱ بارداری) صفحه فیس بوک خود را ورق بزنید خودنوشتا استکیز آستین شما کجاست زنان برادر مصطفی شادند.

نیهاد گفته کجاست؟ “هدف این است که از کجا آمده ای.” یونیسف در مقیاس مقدار وجه نقد، مرجع Nakrada Ast.

ص به عنوان رویکرامدن طالبان حکومت، فقر و گوسنگی در کشور فراگیر شدااست.

دار همین حال، سازمان میل، میگوید که زنان و کدکن در افغانستان، بر سنگین بحران انسانی کجاست خور را به دوش میکشند.